یکبار برای همیشه

بگذاریم که احساس هوایی بخورد

مر گ پسرخاله
ساعت ۱٢:٠۸ ‎ق.ظ روز ٢۳ خرداد ۱۳٩٥   کلمات کلیدی:

اینکه آدم خبر مرگ پسرخاله پدرش را بشنود شاید خیلی به نظر دردناک نباشد

 انگار خبر سقوط یک هواپیما  را بشنوی  و با اینکه ناراحت شدی بگویی

خب خدارا شکر که از نزدیکانم نیستند

اما چیزی که ناراحتت میکند ترس است . مثلا همین پسرخاله پدرت در حالی که دارد با

موبایل کار میکند بدون هیچ بیماری در طول سه دقیقه طوری سکته قلبی بکند که جابه

جا تسلیم مرگ شود و تنها صدایی که اطرافیانش را متوجه شرایط غیرعادی بکند صدای

خرخرش است

انوقت هی از خودت میپرسی نکند برای من یا برای نزدیکانم هم پیش بیایید

نگران پدر و مادر و همسرت میشوی و هرشب دوسه بار بالای سرشان تنفسشان را

چک میکنی و با هرصدای خرخر از خواب میپری که نکند...

بعد یاد عزیزان دیگرت میافتی. و یادت میافتد هرکدام چقدر عزیزند اما مگر میشود شبها

تنفس همه را چک کنی

ولی میدانی نمیتوانی نبودنشان را تحمل کنی

پناه میبری به دعا و آرزوی سلامتی

بعد میروی سراغ یادگیری کمکهای اولیه ، تنفس دهان به دهان، ماساژ قلب و ...

وسط اینهمه نگرانی یادت میاید که زنده ای و زندگی چه لذتی دارد

خدایا نمیشود گفت از دست دادن را نصیب کسی نکنی

اما به خودت قسم بعضی وقتها در کارهایت میمانم


رمز: شماره پرسنلی خوشا
ساعت ٦:۳٧ ‎ق.ظ روز ۸ خرداد ۱۳٩٥   کلمات کلیدی:
بهروز سلیمان‌جاه پرواز کرد
ساعت ۱٢:٢٤ ‎ق.ظ روز ٦ خرداد ۱۳٩٥   کلمات کلیدی:

 امیر سرتیپ بهروز سلیمان‌جاه از فرماندهان و پیشکسوتان ارتش دوروز پیش درگذشت

و اینچین نسل قهرمان دارد به دانه های  اخرش میرسد